Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Dek Ulik’ Category

Lirik lagu sadar beli dek ulik

Intro, Yen kene mare luungan bayun tiange

Nepukin beli nyak sekebedik melenan

Ulian selid sanja jeg pragat sing taen jumah

Keme mai nganggoang keneh pedidi

Nejani sube nyak megarapan

Ngerunguang pianak somah

Suud ngitungangne tidong tidong

Intro,,  Hidupe jani kaden tusing ada apa

De buin beli ngaenang keneh tiang sengsara….

Diapin kekene tiang nu masih mrase bagia….

Mekurenan ngajak dewek beline

Yen sube beli nyak buka kene….

Nganutin sesanan beli dadi nak muani ngelah kurenan….

Reff, Sadarje beli…keneh kenehangja raos tiang jani

Sadar beli….

Boya nyen tiang ngatasin nak muani ngatur dewek beline

Tusing bani tiang buka keto

Ulian saying ulian tresnan tiang marep teken beli

Tomawinang tiang bani buka kene

Sadar beli…sadar beli…. Sadar beli….s

Lirik lagu bangkung ngamah gula dek ulik

Intro, Sangkaning rasa sayang tiang kapining beli

Kadi rasa uli ebok kanti tlapakan batis beli tiang ngelahang

Pokokne mekejang kejang tiang ngelahang

Tusing dadi anak len ngelahang…..

Intro,, Ulian rasa tresnan kliwat tekening beli

Kejep dogen beli ejoh kapining dewek tiang

Suba jejeh bayune sing mrasa laksanane buka bangkung ngamah gula

Klingkang klingkung tiang jalan mula nelponin beli…..

Reff,,  Beli dijene…beli ngudiangne….

De selingkuh nah..de nyen nakal nah….

Keto tiang pepes ngentenin beli

Bangkung ngamah gula klingkang klingkung jalan mula….

Bangkung ngamah gula klingkang klingkung jalan mula….

Keto tiang…nelponin beli sesai…..

Lirik lagu somahe bebotoh dek ulik

Intro,  Med sube tiang mangorahin
Kadi rase kebes bibihe memunyi….
Tusing taen keresepang
Ngude kekene lacur tiang mekurenan
State memotoh …mejudi sebilang wai….

Intro,,  Tiang tusing jekal nombang
Yening beli edot ngalih hiburan
Nanging je keneh kenehang
Apekeh ade anak sugih ban mejudi
Sejabe nelahang nguwug bagian irage

Reff,,,, Pengidih tiange…runguang je pianak somahe jumah
Ingetang sesanane dadi kurenan ngidupin keluarga
Sing liu pengidih tiange ape kal uber ape ento kal alih
Maije beli mulih…pianak gen tolih selegang megarapan…..

Lirik Lagu Pipis Dek Ulik

Lirik Lagu : Pipis
Artis           : Dek Ulik

Intro, pipis…pipis ngaenang beli sayang
Pipis…pipis ngaenang tiang metendang…

Intro,, Dije sayang beline ane manis nglangunin…
State ngisengin…di keneh tiange…..
Sukat rage jani be madan mekurenan
Nadak sara jelek solah beli kasar…kasar….
Keto mesuang munyi ngelek ngelekin dewek tiange
Umah..tanah..mobil sube sediang tiang
Tampa kerasa memuduh ngajak anak luh

Reff,, pipis…pipis ngaenang beli sayang
Pipis…pipis ngaenang tiang metendang….

Lirik Lagu Bangkung Ngamah Gula Dek Ulik

Lirik Lagu : Bangkung Ngamah Gula
Artis          : Dek Ulik

Intro, Sangkaning rasa sayang tiang kapining beli
Kadi rasa uli ebok kanti tlapakan batis beli tiang ngelahang
Pokokne mekejang kejang tiang ngelahang
Tusing dadi anak len ngelahang…..

Intro,, Ulian rasa tresnan kliwat tekening beli
Kejep dogen beli ejoh kapining dewek tiang
Suba jejeh bayune sing mrasa laksanane buka bangkung ngamah gula
Klingkang klingkung tiang jalan mula nelponin beli…..

Reff,,  Beli dijene…beli ngudiangne….
De selingkuh nah..de nyen nakal nah….
Keto tiang pepes ngentenin beli
Bangkung ngamah gula klingkang klingkung jalan mula….
Bangkung ngamah gula klingkang klingkung jalan mula….
Keto tiang…nelponin beli sesai…..

Lirik Lagu Sadar Beli Dek Ulik

Lirik lagu : Sadar Beli
Artis           : Dek Ulik

Intro -Yen kene mare luungan bayun tiange
Nepukin beli nyak sekebedik melenan
Ulian selid sanja jeg pragat sing taen jumah
Keme mai nganggoang keneh pedidi
Nejani sube nyak megarapan
Ngerunguang pianak somah
Suud ngitungangne tidong tidong

Intro,,  Hidupe jani kaden tusing ada apa
De buin beli ngaenang keneh tiang sengsara….
Diapin kekene tiang nu masih mrase bagia….
Mekurenan ngajak dewek beline
Yen sube beli nyak buka kene….
Nganutin sesanan beli dadi nak muani ngelah kurenan….

Reff: Sadarja beli…keneh kenehangja raos tiang jani
Sadar beli….
Boya nyen tiang ngatasin nak muani ngatur dewek beline
Tusing bani tiang buka keto
Ulian saying ulian tresnan tiang marep teken beli
Tomawinang tiang bani buka kene
Sadar beli…sadar beli…. Sadar beli….

Lirik Lagu Dek Ulik Magedi Sanja Teka Semengan

Lirik Lagu : Magedi Sanja Teka Semengan
Artis      : Dek Ulik

Intro, Mare makenyem dekadene demen
Mare nyebeng dekaden pedih
Monto sube ben tiang ngorahin beli
Nanging solah beline tusing mesalin
I
Intro,, Magedi sanje teke semengan
Keto dogen sebilang wai
Yening tiang metakon liunan alas an
Dikenkenne beli misi memedih

Reff , Cen sekayane sebilang bulan
Yen saje beli ngelah geginan
Liu anak nyambatang
Dini ditu ngelah utang

Reff,,  Sing liu jani pengidih tiang
Munyin beline jani buktiang
Punduhang sekayene
Suud monto beli
Ngulurin indria…

Lirik Lagu Dek Ulik Somahe Bebotoh

Lirik Lagu : Somahe Bebotoh
Artis           : De Ulik

Med suba tiang ngorahin,
kadi rasa kebes, bibihe mamunyi
Tusing taen karesepang,
nguda kakene, lacur, tiang ngelah kurenan,
s’tata mamotoh, majudi sabilang wai

[#:]
Tiang tusing ja kal ombang,
yening beli edot, ngalih hiburan
Nanging ja keneh-kenehang,
ape ke ada, anak, sugih baan majudi
Sejaba nelahang,
nguwug, bangkiang i raga

[Reff:]
Pangidih tiange, runguang ja pianak, somahe jumah
Ingetang sesanane, dadi kurenan, ngidupin keluarga
Sing liu pangidih tiange, apa kal uber, apa, ento kal alih
Mai ja beli mulih, pianak gen tolih, selegang magarapan

[#] ~~ [Reff]

Lirik Lagu Dek Ulik Rindu Ngantosang Janji

Lirik Lagu :  Rindu Ngantosang Janji
Artis            : Dek Ulik

Makelo suba, tiang ngantosang
Sapetekan, ragan beli
Nanging ragan beli, tusing ???
inguh tiang, padidian

[#:]
Munyin ceceke, saling sautin,
s’tata ngae, kenehe uyang
Duang jam suba, tiang ngantosang,
beli ngelem-pasin janji

[*:]
Dija janjin-janjin beline?
DIja rindun-rindun beline?
Dija kasujatian beline?
Miribang, suba hilang

[Reff]
Pidan beli, ngorahang sayang
Pidan beli, nyambatang tresna
Nangingne jani, beli ngelempasin
Tresnan ne sujati

[#] ~~ [*] ~~ [Reff]

Ho~
[*] ~~ [Ref]

Lirik Lagu Dek Ulik Punyan Biu

Lirik Lagu : Punyan Biu
Artis      : Dek Ulik

6 bulan suba lewat, galahe majalan
Dugas i raga, ngucapang janji, sehidup semati
Adi ngorahang, sayang ‘ken beli
Adi nyambatin, tresnan sujati
Tusing ke adi, lakar nyahilin
Rikala tresnan, beli suluk ‘ken adi

Apang sing, disubane rage joh majalan,
adi, ngalahin beli
Terus terang, beli m’rasa takut,
disubane, adi lakar maseselan

[#:]
Beli sayangin tiang, sampunang malih ragu
Napi minab malih, ne kirangan
Ne serehang ‘ken beli

Liu trunane sane mangkin, ngorahang sayang nyambatang tresna
Nanging titiang, tusing ja nampi,
wanah ragan beli, ne sida nage tiang liang

[*:]
Diastun, beli ten sida ngemang berana
Tiang, tusing kel nyeselin
Artha Brana, boya ja ukuran,
tresna suci, paswecan Hyang Widhi

[@:]
Sida ke ragan adi kel satya ‘ken dewek beli
kala i raga saling maajohan
Kala beli ten disisin beli
Rasa cemburu teka inguhin
Uyang paling ngenehang pauukudan adi

[Reff:]
Tresnan tiang ken beli, sampunang malih beli sengsaya
Yening baya kadi punyan biune, kala mabuah tuah a pisan
Tiang satya teken ragan beli
Tusing kel taen tiang, nyakitin beli
Dumogi sida satya, ngantos mati

[#]

Rikala sedih adi nglimurin
Rikala liang adi nyarengin
Sida ke adi, lakar ngukuhang
Adi suba nawang, idup beline kakene

[*]

[@]

[Reff]
Dumogi sida satya, ngantos mati